تجربیات مشتریان | AR | EN

۰۲۱۷۱۱۷۸

|

تمدید گواهینامه بین المللی ASTM C129 آمریکا برای سومین سال متوالی تاریخ: 1396/04/19

- به منظور تسهیل صادرات به کشورهای همسایه شرکت افق فردای پاسارگاد (بلوک سبک لیپر) در تاریخ 1396/03/31 موفق به تمدید گواهینامه بین المللی موسسه ملی استاندارد آمریکا برای بلوک های سبک (ASTM C129) از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده است.

پس از انجام آزمایشات گسترده توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مطابقت داشتن تمام آزمایشات و تستها با استاندارد ملی ASTM C129 آمریکا بلوک لیپر موفق به تمدید گواهینامه بین المللی ASTM C129 آمریکا برای بلوک های سبک برای سومین سال متوالی گردد.

لازم به ذکر است; بلوک سبک لیپر تنها دارنده گواهینامه ASTM C129  آمریکا برای بلوک های سبک در ایران میباشد.

 

تاریخ: 1396/04/19

captcha