تجربیات مشتریان | AR | EN

۰۲۱۷۱۱۷۸

|

بلوک لیپر نمونه دیوار کار شده با بلوک لیپر

نمونه ای از دیوار کار شده با بلوک لیپر که به دلیل وجود نری و مادگی بسیار آسان و تمیز به روی دیوار نسب می شوند

 

captcha