تجربیات مشتریان | AR | EN

۰۲۱۷۱۱۷۸

|

تمدید گواهینامه بین المللی ASTM C129 آمریکا برای چهارمین سال متوالی تاریخ: 1397/04/11

- به منظور تسهیل صادرات به کشورهای همسایه شرکت افق فردای پاسارگاد (بلوک سبک لیپر) در تاریخ 1397/04/11موفق به تمدید گواهینامه بین المللی موسسه ملی استاندارد آمریکا برای بلوک های سبک (ASTM C129) از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی شده است.

پس از انجام آزمایشات گسترده توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مطابقت داشتن تمام آزمایشات و تستها با استاندارد ملی ASTM C129 آمریکا بلوک لیپر موفق به تمدید گواهینامه بین المللی ASTM C129 آمریکا برای بلوک های سبک برای چهارمین سال متوالی گردد.

 

** لازم به ذکر است; بلوک سبک لیپر تنها دارنده گواهینامه ASTM C129  آمریکا برای بلوک های سبک در ایران میباشد.

captcha