تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60676 / تاریخ انتشار : 1396/3/31 15:07
|

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برای ششمین سال تاریخ: 1396/03/31

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متعلق به شرکت افق فردای پاسارگاد برای ششمین سال متوالی انجام شد.

 

بدین منظور هر ساله کارخانه بلوک لیپر توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد بازدید قرار گرفته و تمامی آزمایشات مطابق با استاندارد ملی 7782 ایران انجام پذیرفته و مورد تأیید قرار گرفته است.

 

 تاریخ: 1396/03/31

 

captcha