تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80738 / تاریخ انتشار : 1396/12/14 12:01
|

وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان ‌ها برعهده شهرداری ‌ها است/ انتخاب بازرس توسط شهرداری و انتخاب ناظر توسط مالک است

در نظریه آخوندی درباره موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان آمده است که وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ ها برعهده شهرداری ‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است. این نظریه به شرح زیر است:

وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ ها برعهده شهرداری ‌ها است/ بازرس توسط شهرداری و ناظر توسط مالک انتخاب میشود

متن نظریه دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی درباره موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ به شرح زیر است:

 

نظریه وزیر راه و شهر سازی

موضوع ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵

شماره ۹۶/۱

تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲

نظر به استعلام های صورت گرفته در خصوص رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان، اعلام می ‌دارد:

مطابق قوانین جاری بالاخص قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب ۱۳۸۴، قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، همچنین نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، به شماره ۲۰۶۰۰/۱۰۲۱۸۸ مورخ ۹۶.۸.۱۷ وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان ‌ها برعهده شهرداری‌ ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می ‌باشد.

 

این وظیفه منفک از وظیفه مهندس ناظری است که باید از سوی کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب شود و تداخلی با این وظیفه ندارد. شهرداری ‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می ‌توانند وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان ‌هایی را که برای آن‌ ها پروانه ساختمانی صادر کرده‌ اند مستقیما توسط کارکنان خود انجام دهند یا آنکه از خدمات مهندسان حقیقی یا حقوقی که براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، دارای صلاحیت بازرسی ساخت می ‌باشند، در قالب قرارداد استفاده نمایند.

مهندسی که وظیفه بازرسی را از سوی شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده می‌ گیرد، به منظور احتراز از تکفل منافع متعارض مجاز به پذیرش هیچ نوع خدمات مهندسی در همان پروژه ساختمانی با سایر ساختمان ‌ها از سوی همان کارفرما نمی باشد.

مهندسان ناظر ساختمان باید وظایف قانونی در امر نظارت را، شخصا معمول نمایند و حسب مورد در قالب وظایف خود نسبت به کار فرمای پروژه و سایر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو باشند.

عباس آخوندی

وزیر راه و شهرسازی

 

captcha