تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

null / شناسه خبر: 80773
|

تقدیر نامه واحد نمونه کیفی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تاریخ: 1397/07/25

تقدیر نامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از بلوک لیپر به عنوان واحد نمونه در تولید محصولات با کیفیت

captcha