تجربیات مشتریان | AR | EN

02171178

خطر زلزله در کمین ۱۰میلیون ساختمان

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهر سازی از وجود ۳۲۰ گسل فعال در سراسر کشور خبر داد.

بلوک لیپر نمونه دیوار کار شده با بلوک لیپر

نمونه ای از دیوار کار شده با بلوک لیپر که به دلیل وجود نری و مادگی بسیار آسان و تمیز به روی دیوار نسب می شوند